บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น ประจำปี 2562

รางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น ประจำปี 2562

การประกวดศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐาน ของผู้ประกอบการ SME ไทย ในโครงการสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ที่มีมาตรฐานกว่า 11 ปี จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ตัวแทนจำหน่าย CFMOTO ในนาม CFMOTO AllRide

บรรยากาศรับรางวัล SME

เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

ซึ่งการจัดประกวดนี้จะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานและคุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล “SME National Awards” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และในปี 2560 ได้ริเริ่มจัดประกวดรางวัล SME Start up หรือ SME Start up Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพราะหากผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายกิจการได้อย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

และในปีนี้ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (11th SME National Awards) มีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) และเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการที่มีมาตรฐานและจับต้องได้ของธุรกิจ SMEs ไทย

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ส่งเข้าประกวดปีแรกได้คว้า รางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น จากประเภทธุรกิจการค้าปลีก และเป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจที่เกียวข้องกับการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ผู้บริหาร เรียล โมโตสปอร์ต ขึ้นรับรางวัล SME

ในปีนี้ถือว่าหลักการในการประกวด และการประเมิน เข้มข้นมากเนื่องด้วย เกณฑ์การพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award -TQA มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด สำหรับด้านหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

  1. หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
  2. หมวดที่ 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
  3. หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด
  4. หมวดที่ 4.การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
  5. หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  6. หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ
  7. หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
SME-Award

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 – 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ที่เข้มข้นโดยคณะกรรมการถึง 2 รอบ และการตรวจสอบ และการขอเอกสาร/ หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

SME Award
โล่รางวัล SME

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ถือเป็นความภาคภูมิใจของ คณะผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ตเป็นอย่างยิ่ง กับรางวัล รางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น ประจำปี 2562  กับการฝ่าฟันจนได้รับรางวัล จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,500 บริษัท ติดอันดับ 1 ใน 29 บริษัทที่มีมาตราฐานตรงตามเกณฑ์ รางวัลประเภท ธุรกิจ SME ดีเด่น ได้รับมอบรางวัลโดย “คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีผู้มอบรางวัล ดังกล่าว

(รางวัลบริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awardsในปีนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้)

รางวัล SME ที่ได้มาตรฐาน          จำนวน 15 บริษัท

รางวัล SME ดีเด่น                     จำนวน 29 บริษัท

รางวัล สุดยอด SME                   จำนวน 8 บริษัท

คณะผู้บริหารและผู้จัดการเข้าร่วมงาน SME

เป้าหมายในก้าวต่อไปของเราคือการเป็น สุดยอดธุรกิจ SME แห่งประเทศไทย แต่สิ่งที่เหนือรางวัลใดๆ คือเรามุ่งมั่นเพื่อเป็น โชว์รูมจัดจำหน่าย และให้บริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน เรียนรู้จากเครื่องมือจากการวัดผลองค์กร เป็นศูนย์บริการที่มีทั้งมาตรฐานการบริการ ทั้งก่อนขาย และหลังการขาย เป้าหมายที่แท้จริงของเราคือการพัฒนาบริการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม และประสบการณ์ที่ดีทุกครั้งที่ใช้บริการจาก เรียล โมโตสปอร์ต แล้วคุณล่ะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราหรือยัง กับ โชว์รูมจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐาน และรางวัลเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ววันนี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเราสิครับ

inbox

LINE